मा.प्रशासक यांचे निर्णय

दिनांकमा.प्रशासक यांचे निर्णयPDF Download
29/12/2023प्रशासक नियुक्ती आदेश डाउनलोड करा
दिनांकमा.प्रशासक यांचे निर्णयPDF Download
25/01/2024विशेष महासभा क्र.१ चे ठरावडाउनलोड करा
25/01/2024विशेष महासभा क्र.१ चे इतिवृतडाउनलोड करा
22/02/2024प्रशासकीय महासभा क्र.२ चे ठरावडाउनलोड करा
22/02/2024प्रशासकीय महासभा क्र.२ चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
27/02/224अर्थसंकल्पीय महासभा क्र.3 चा ठरावडाउनलोड करा
27/02/2024अर्थसंकल्पीय महासभा क्र.3 चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
06/03/2024महासभा क्र.4 चे ठरावडाउनलोड करा
06/03/2024महासभा क्र.4 चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
दिनांकमा.प्रशासक यांचे निर्णयPDF Download
23/01/2024स्थायी समिती सभा ०१डाउनलोड करा
23/01/2024स्थायी समिती सभा ०१ चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
01/02/2024स्थायी समिती सभा ०२डाउनलोड करा
01/02/2024स्थायी समिती सभा ०२ चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
08/02/2024स्थायी समिती सभा ३ चे ठरावडाउनलोड करा
29/12/2023स्थायी समिती सभा ०३ चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
15/02/2024स्थायी समिती बजेट सभा क्र.४डाउनलोड करा
15/02/2024स्थायी समिती बजेट सभा क्र.४ चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
15/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.५डाउनलोड करा
15/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.५ इतिवृत्तडाउनलोड करा
22/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.६ चे ठरावडाउनलोड करा
22/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.६ चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
27/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.७ चे ठरावडाउनलोड करा
27/02/2024स्थायी समिती सभा क्र.७ चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
06/03/2024स्थायी समिती सभा क्र.८ चे ठरावडाउनलोड करा
06/03/2024स्थायी समिती सभा क्र.९ चे ठरावडाउनलोड करा
06/03/2024स्थायी समिती सभा क्र.8 चे इतिवृत्तडाउनलोड करा
06/03/2024स्थायी समिती सभा क्र.9 चे इतिवृत्तडाउनलोड करा