Sr. No.विषयया तारखेपासूनआजपर्यंत         विभागडाउनलोड करा
001धुळे मनपा निधी अंतर्गत प्र.क्र.७ मधील सिताजी आप्पा चौक सुशोभिकरण करणे बाबत 28-02-202407-03-2024Waterडाउनलोड करा
002धुळे महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.२ मध्ये सर्वे नं.५९ दत्त कॉलोनी येथील खुल्या जागेत पोलसह पथदिवे बसवणे 28-02-202407-03-2024प्रकाशडाउनलोड करा
003धुळे महानगरपालिका,धुळे अंतर्गत बाभळे जलशुद्धीकरण केंद्र येथील क्लोफ्लोक्यूलेटरच्या लोखंडी संरचनेचे पेंटिंग तसेच ओव्हरहॉलिंग आणि ग्रिसिंग ई.कामे करणे.29-02-202407-03-2024Waterडाउनलोड करा
004धुळे मनपा मालकीचे नेहरू नगर भागातील दवाखान्याला कंपाउंड वॉल बांधणे.29-02-202407-03-2024Worksडाउनलोड करा
005धुळे मनपा हद्दीतील मोहाडी भागातील पिराची टेकडी येथील ३०० एमएमडीआय पाईपलाईन दुरुस्ती करणे तसेच प्रवीण अग्रवाल यांच्या घराजवळ ९०० एम.एम.पी.एस.सी.पाईपलाईन दुरुस्ती करणे.29-02-202407-03-2024Worksडाउनलोड करा
006प्र.क्र.१५ येथे सुरत बायपास हायवे सर्विस रोड ते श्री.गोरख थोरात यांचे घरापावेतो पाईपलाईन टाकणे.29-02-202407-03-2024Worksडाउनलोड करा
007आरोग्य विभागाकडील वाहनास नवीन टायर खरेदी करणे बाबत.01-03-202411-03-2024Vehicle डाउनलोड करा
008धुळे मनपा सामान्य प्रशासन विभागाकडील एक्सेन्ट वाहन एम.एच.१८ की.सी.३३६४ करिता नवीन ०४ नग टायर खरेदी बाबत.04-03-202412-03-2024Vehicleडाउनलोड करा
009कृषी तंत्र विद्यालय धुळे जवळील ९०० एम.एम पाईपवरील गळती दुरुस्ती करणे.05-03-202413-03-2024WATERडाउनलोड करा
010प्र.क्र.१ वलवाडी भागतील अष्टविनायक नगर भागत श्री.चेतन पवार यांच्या घरापासून ते अष्टविनायक नगर पावेतो पाईपलाईन टाकणे.05-03-202413-03-2024WORKSडाउनलोड करा
011सर्वे.नं.१३/१ येथील गार्डन येथे स्टोन आर्ट,ध्वजारोहणचा स्टेज उभारणे तसेच PATHWAY वर मुरूम टाकणे बाबत.07-03-202418-03-2024WATERडाउनलोड करा
012कार इंडिगो/फोर्ड/आयकॉन/स्विफ्ट डिझायर/लोगान/इटीऑस (वातानुकूल)07-03-202418-03-2024VEHICLEडाउनलोड करा
013प्र.क्र.१५ मधील श्री.नितीन कुंभारे यांच्या घरापासून ते श्री.योगेश जाधव यांच्या घरापावेतो सिमेंट कॉंक्रीट गटार करणेबाबत.07-03-202414-03-2024WORKSडाउनलोड करा
014प्र.क्र.१५ मधील श्री.सुरज प्रताप यांच्या घरापासून ते मिरची कांडप पावेतो सिमेंट कॉंक्रीट गटार करणेबाबत.07-03-202414-03-2024WORKSडाउनलोड करा
015प्र.क्र.१५ मधील श्री.सुरेश गिरांनी यांच्या घरापासून ते छोटू वामन शेलार यांच्या घरापावेतो सिमेंट कॉंक्रीट गटार करणेबाबत.07-03-202414-03-2024WORKSडाउनलोड करा
016प्र.क्र.१५ मधील श्री.शिकलकर यांच्या घरापासून ते श्री.यशवंत वसईकर यांच्या घरापावेतो सिमेंट कॉंक्रीट गटार करणेबाबत.07-03-202414-03-2024WORKSडाउनलोड करा
017प्र.क्र.१५ मधील श्री.सुनील सुप्रे यांच्या घरापासून ते डॉ.पाटील यांच्या घरापावेतो सिमेंट कॉंक्रीट गटार करणेबाबत.07-03-202414-03-2024WORKSडाउनलोड करा
018(१)धुळे मनपाच्या हद्दीतील मयूर गार्डन येथील क्वाटरला कलरिंग करणे.(२) धुळे मनपा हद्दीतील मयूर गार्डन येथे किरकोळ दुरुस्ती करणे.(३)धुळे मनपाच्या मयूर गार्डन येथील कॅॅबिनचे बांधकाम करणे.13-03-202419-03-2024WATERडाउनलोड करा
019वरखेडी रोडवरील मनपाच्या डंपिंग स्टेशनसाठी विद्युत पुरवठा करणे.03-06-202411-06-2024ELECTRICडाउनलोड करा
020धुळे महानगरपालिका नवीन इमारत येथील मा.आयुक्त यांच्या कार्यालय येथे लाकडी पार्टिशनला VARNISHING,मॅॅटिंग,सिलिंगला कलरिंग करणेबाबत.12-06-202420-06-2024WATERडाउनलोड करा