विभागाची माहिती

Key Contacts

HOD

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. सुनीलकुमार सूर्यवंशी

पदनाम: प्र.मुख्य लेखापरीक्षक

मोबाइल क्रमांक: +91 9420536072

ई-मेल आयडी:- dhule_dmc@rediffmail.com

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: २ रा मजला,नवीन प्रशासकीय इमारत,धुळे महानगरपालिका,धुळे - ४२४००१

दूरध्वनी क्रमांक: +91 2562 288301/2/3

ई-मेल आयडी:- dhule_dmc@rediffmail.com

आमच्याविषयी:

  1. वित्तीय अभिप्राय
  2. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अन्वये मनपाकडील सर्व विभागांचे आर्थिक बाबी व इतर बाबींचे लेखापरिक्षण कामकाज करणे.