Ichalkaranji City Municipal Corporation

अ. क्र.आरोग्य केंद्राचे नावपत्ता
1गाव भाग आरोग्य केंद्रकलावंत गल्ली इचलकरंजी
2चांदणी चौक आरोग्य केंद्रचांदणी चौक इचलकरंजी
3लाल नगर आरोग्य केंद्रलाल नगर चौक इचलकरंजी
4तांबे मळा आरोग्य केंद्रतांबे मळा आरोग्य केंद्र इचलकरंजी
5जवाहर नगर आरोग्य केंद्रशास्त्री सोसायटी, जवाहर नगर इचलकरंजी
6शहापूर आरोग्य केंद्रशहापूर चौक इचलकरंजी